Jak uzyskać pomoc prawną?

Bardzo często jest tak, że potrzebujemy pomocy adwokata, ale nasze fundusze mogą być niewystarczające, aby ponieść koszty wynagrodzenia dla naszego pełnomocnika. Od 19 kwietnia 2010 roku nie jest konieczne, aby osoba, która stara się o taką pomoc, była zwolniona od kosztów sądowych.

Kiedy mogę uzyskać darmową pomoc?

Zgodnie ze znowelizowanym przepisami kodeksu postępowania cywilnego nieodpłatną lub częściowo płatną pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego może uzyskać osoba fizyczna zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części. O pomoc prawną z urzędu może ubiegać się także osoba niezwolniona przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych. Koniecznie musi jednak wykazać, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Bez względu na to, jakiej pomocy potrzebujesz, najlepiej będzie jeśli sprawdzisz opinie o kancelarii  i na tej podstawie dokonasz wyboru. Możesz skorzystać też z naszej rekomendacji –polecana kancelaria adwokacka białystok. Nowe przepisy uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przyznają także osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, posiadającym zdolność sądową, jeżeli wykażą, iż nie mają dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Pomoc prawna przyznana na wniosek

Każda osoba fizyczna, która chce korzystać z bezpłatnej pomocy adwokata albo radcy prawnego, musi złożyć wniosek do sądu. Osoba, która jest zameldowana w obrębie takiego sądu, może złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Wówczas sąd niezwłocznie przekaże wniosek sądowi właściwemu. Możliwe jest również złożenie wniosku ustnie do protokołu.

Oświadczenie o stanie majątkowym
Koniecznie trzeba pamiętać, aby do wniosku dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Jest to wymóg konieczny, a oświadczenie ma formę formularza, który można otrzymać w sądzie. Strona, która jednocześnie ubiega się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o przyznanie jej profesjonalnego pełnomocnika, składa tylko jedno oświadczenie.

Czy pomoc jest potrzebna?

Nie zawsze udział profesjonalnego pełnomocnika jest konieczny. Sąd uwzględni wniosek o przyznanie stronie profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli uzna jego udział za niezbędny. Oznacza to, że sąd weźmie pod uwagę stopień skomplikowania danej sprawy, jak i możliwości wnioskującego. W razie oddalenia wniosku strona nie może ponownie domagać się ustanowienia pomocy profesjonalnego pełnomocnika.